94. Jiráskův Hronov 2. – 10. 8. 2024

Závěry z mimořádného zasedání Festivalového výboru a vyjádření vedení festivalu

10.8.2023

Závěry z mimořádného zasedání Festivalového výboru Jiráskova Hronova ve věci napadení herečky technikem a navazujících událostí a vyjádření vedení festivalu (Jan Julínek, Šárka Čmelíková a Josef Jan Kopecký) v kontextu se stanovisky Festivalového výboru

Závěry z mimořádného zasedání Festivalového výboru Jiráskova Hronova ve věci napadení herečky technikem a navazujících událostí

V důsledku incidentu, který se stal v průběhu konání 93. ročníku festivalu Jiráskův Hronov - napadení herečky souboru D.R.E.D. technikem Jiráskova divadla během představení „Totování“ a na něj navazujících událostí - bylo na den 9. srpna 2023 svoláno mimořádné zasedání Festivalového výboru Jiráskova Hronova ve složení: Josef Jan Kopecký (VSVD),  Lenka Lázňovská (NIPOS-ARTAMA), Milan Němeček (MK ČR), Zuzana Malcová (MK ČR), Petr Koleta (Město Hronov), Věra Bartošová (Město Hronov), Michal Drtina (UNIMA), Kristýna Šimáková (KrHr kraj), Jan Julínek (NIPOS-ARTAMA), Šárka Čmelíková (KIS Hronov), Pavel Hurych (ADA), Jakub Pilař (ADA), Karel Tomas (SADAS), Antonín Krtička (DS Jiráskova divadla Hronov), Jaroslav Vondruška (SČDO), Vladimír Michal (KPU ČR)

Cílem mimořádného zasedání bylo projednat celou událost v širším kontextu, zrefĺektovat její příčiny a přístup zodpovědných osob k situaci a zejména nalézt způsoby, jak podobným událostem v budoucnu co nejlépe předcházet, a zajistit tak, aby byl festival Jiráskův Hronov skutečně bezpečným a inkluzivním prostorem pro veškeré divadelní a umělecké formy a pro svobodné vyjádření. 

Festivalový výbor Jiráskova Hronova na svém mimořádném zasedání 9. srpna 2023 přijal následující stanovisko:

 1. Festivalový výbor a jeho členové jsou otřeseni napadením, ke kterému došlo v tak kulturním prostředí, jako je divadlo. Situace, která nastala, je zcela bezprecedentní, neomluvitelná a neodůvodnitelná. Členové výboru odsuzují násilí v jakékoliv podobě. 
 2. Festivalový výbor a jeho členové se hluboce a upřímně omlouvají jak napadené herečce, tak i dotčenému souboru a zúčastněným divákům, stejně tak všem, kteří se během napadení a v následujících dnech cítili ohrožení.
 3. Festivalový výbor a jeho členové se shodují na tom, že je nezbytné situaci vyhodnotit v celém jejím kontextu, pokračovat v diskuzi na témata, která otevřela, a zejména zajistit praktické kroky směrem k zajištění bezpečného a otevřeného prostředí pro všechny druhy divadla, aby JH dostál svému statusu mezidruhové žatvy amatérského divadla, která zastupuje všechny jevištní tvary, styly, druhy i žánry divadla a uměleckého projevu, které lze na JH realizovat zcela svobodně.
 4. Festivalový výbor ukládá pořadatelům (NIPOS a Město Hronov), aby připravili konkrétní opatření (věcná, technická, personální…), která v budoucnu co nejlépe umožní předcházet podobným incidentům. Tato opatření budou předložena FV na jeho dalším zasedání v listopadu 2023. S těmito opatřeními bude seznámena i veřejnost.

Vedení festivalu (Jan Julínek, Šárka Čmelíková a Josef Jan Kopecký) v kontextu se stanovisky Festivalového výboru konstatuje a ukládá si tyto úkoly:

 1. Ještě jednou se hluboce a upřímně omlouváme napadené herečce za fyzické násilí ze strany zaměstnance festivalu i za následnou újmu způsobenou nedostatečným vyhodnocením situace a neadekvátní reakcí některých zúčastněných. 
 2. Paní ředitelka Šárka Čmelíková se upřímně omlouvá za osobní pochybení, které učinila v prvních exponovaných chvílích po incidentu. Mrzí ji, že její reakce vůči napadené nebyla dosti empatická a že podcenila závažnost celé situace. Je si vědoma, že stresová situace není pro toto jednání omluvou. Své chování reflektuje, přijímá kritiku a ve spolupráci s ostatními členy vedení pracuje na dalších krocích, aby byla zajištěna umělecká svoboda a  oprávněný pocit bezpečí pro všechny herce, diváky i další účastníky festivalu, což je v souladu jak s hodnotami festivalu, tak i paní ředitelky osobně. 
 3. Oceňujeme inspirativní a vstřícné stanovisko dotčeného souboru D.R.E.D., zveřejněné na facebookové stránce souboru. Děkujeme za něj a věříme, že povede ke zklidnění situace. Nic to však nemění na tom, že je třeba o vzniklých otázkách dále diskutovat a přijmout praktické kroky k nápravě. Ať je nám všem vyjádření souboru inspirací ke slušnému, otevřenému a věcnému  jednání o hodnotách a směřování festivalu Jiráskův Hronov. 
 4. Vedení festivalu reflektuje své chování v rámci situace, přijímá a respektuje vzniklé připomínky, děkuje za konstruktivní podněty a ze všech sil se vynasnaží dokázat všem účastníkům festivalu, že do budoucna bude usilovat o obnovení a udržení otevřeného a bezpečného prostředí, kde každý může bez obav tvořit, performovat a sdílet. 
 5. Navrhneme a zasadíme se o revizi technických a produkčních postupů, konkrétně:
 • Revizi a zpřesnění technických dotazníků k inscenacím zařazeným programovou radou do programu Jiráskova Hronova tak, aby se rozšířil soubor otázek na průběh představení a informace o technickém a bezpečnostním zajištění.
 • Předchozí telefonický kontakt technických pracovníků, kteří budou představení v rámci programu JH zajišťovat, se všemi soubory, a to v dostatečném časovém předstihu, jak jen to bude možné s ohledem na termíny celostátních přehlídek a zasedání programové rady JH.
 • Instruktáž pro technické pracovníky, aby ještě před představením se souborem znova projednali technické parametry inscenace a upřesnili si nestandardní situace s cílem takový umělecký projev technicky zabezpečit - nikoliv omezovat.
 • Přesnější informování diváků o průběhu navštívené inscenace s ohledem na jejich bezpečí a komfort a apelace na soubory, aby poskytly ke svým inscenacím co nejvíce informací, aby měl návštěvník představu, co očekávat.
 • Aktivní komunikace hodnot festivalu směrem k zaměstnancům festivalu v duchu otevřenosti vůči všem, i alternativním formám uměleckého projevu, aby žádný zúčastněný soubor nemusel čelit v rámci přípravy, průběhu a bourání svého představení, jakožto i během jiných oficiálních součástí programu, ze strany zaměstnanců festivalu odmítavým, pohrdlivým či odsuzujícím reakcím.
 • Všichni zaměstnanci, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na umělecký projev, budou informováni, že tak mohou učinit na příslušných platformách, např. na festivalem organizovaných diskuzích. 

Otázky a témata, které situace nastolila, budou řešeny koncepčně a formou otevřené diskuze se všemi zainteresovanými stranami. Vedení JH se zavazuje, že:

 • V souladu se statusem JH z roku 1991 otevře prostor pro diskuzi a následnou aktualizaci platné koncepce JH.
 • Znovu osloví autory koncepcí a připomínek z předešlých let a vyvolá jednání s odborníky, kteří jsou účastníky JH a znají prostředí JH.  Ve spolupráci s nimi bude hledat možnosti rozvoje JH jak po odborné a umělecké, tak i po technické a servisní stránce.
 • Zasadí se o to, aby všichni účastníci festivalu vnímali, že jejich svobodný projev a vyjádření názorů jsou vítány a podporovány.
 • Bude usilovat o obnovení důvěry a pocitu bezpečí otevřenou komunikací těchto hodnot mezi všechny účastníky festivalu, včetně jeho organizačních složek.
 • Vyslechne také podněty a komentáře ze strany veřejnosti. 

Napadení, ke kterému došlo během festivalu, se nás lidsky dotýká a hluboce jej litujeme. Neméně na nás doléhá situace, kterou napadení vyvolalo. Velmi nás mrzí otřesení důvěrou vůči vedení festivalu i vůči festivalu samotnému. Jsme připraveni pokračovat v nastavené práci tak, aby se tato důvěra v budoucnu vrátila a byla ještě posílena. 

Věříme, že nastalá diskuse nejen zmírní dopady této situace, ale také otevře nový prostor pro mezidruhové setkávání a inspirativní a umělecké prostředí v přátelské atmosféře tak, jak si všichni přejeme. 

Veškerá kritika nechť je v budoucnu přijímána ne osobně, ale jako podklad k diskuzi, s cílem zlepšovat festival, který máme všichni rádi. Jací budeme my, takový bude i Jiráskův Hronov.

Dalších veřejných vyjádření k incidentu se zdržíme a vyčkáme na výsledek policejního šetření.

Chceme požádat o zastavení politizace celé události.

Za vedení Jiráskova Hronova

Jan Julínek - programový ředitel festivalu, tiskový mluvčí festivalu

Šárka Čmelíková - provozní ředitelka festivalu

Josef Jan Kopecký - předseda Festivalového výboru Jiráskova Hronova

Zpět